Member ListRepresentativeRyo SAKODA
Vice RepresentativeMasaya HORIGUCHI
Treasurer/
Liaison Officer
Kazuyuki DEI
SecretaryShoichi KOSUGE
PublisherKenji ISHII
Auditor Ichiro SAKASHITA
Katsuyoshi ISHITOYA
Kenichi TAGUCHI
Kiminari IMAHASHI
Naoki MASUDA
********* ********
Yoshihiko SATO
Yuichiro HOSHI(2004.12.14)